Wedstrijdreglement

1. De eenmalige actie “koop-een-auto-win-een-reis” wordt georganiseerd door myCar.be BVBA die ten einde de woonst kiest als verantwoordelijke voorzitter, de heer Dimitri Denoyel, maatschappelijke zetel Koning Albert-I laan 84, 8200 Sint-Michiels. Deze wedstrijd zal plaatsvinden via eenmalige loting tussen de ingezamelde loten (uitgedeeld aan klanten die binnen een bepaalde periode een wagen kochten en deelnamen aan de enquete). 

 

2. De wedstrijd start op 20 mei 2019 en loopt tot en met 16 juni 2019 doch de organisatie behoudt haar recht om het tijdstip van de wedstrijd op een later tijdstip te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van technische dan wel organisatorische redenen. Enkel de eerste 200 deelnemers komen in aanmerking voor de winnende prijs.

 

3. Voor elkeen die een wagen aankoopt binnen het genoemde tijdstip wordt een geregistreerd lotje gedeponeerd in één urne ter deelname aan deze wedstrijd. De deelname aan de wedstrijd is gratis op voorwaarde dat er een wagen werd aangekocht binnen het genoemde tijdstip. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer bij wijze van enquête. Bij registratie moeten uw persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, uw domicilie adres, uw e-mailadres alsook uw telefoon nr. (vast of mobiel) verplichtend worden ingevuld. 

 

4. De registratie gebeurt via een volledig ingevulde enquête die door de verkoper in de urne wordt gedeponeerd.

 

5. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige registratie, dit steeds t.e.m. einde van de desbetreffende datum van de actie “koop-een-auto-win-een-reis”. Deze trekking wordt eenmalig gehouden. 

 

6. De winnaar van de wedstrijd krijgt de reis, durende X dagen en X nachten, dit onder de term gift. De organisatie beslist de wijze waarop en de bestemming van de reis. Het aantal dagen hangt af van het bestemming.

 

7. De organisator stelt de winnaar in kennis van zijn prijs, op basis van de gegevens door de deelnemer medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd. De winnaar wordt bekendgemaakt op 16 juni 2019 tijdens onze opendeurdagen.

 

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens. 

 

9. De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer, wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op moment van de loting. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar. 

 

10. Enkel de correct ingevulde en gedoneerde enquêtes komen in aanmerking voor een prijs. 

 

11. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze. 

 

12. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de wedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht. 

 

13. De winnaar zal zich uiterlijk tegen 5 kalenderdagen na de trekking in de desbetreffende myCar.be-garage aanbieden en zijn identiteit mededelen. 

 

14. De organisatie bepaalt de datum van de afgifte van de winnende prijs.

 

15. De winnende prijs is niet inruilbaar voor een andere prijs of cash geld. 

 

16. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de winnende reis in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden. 

 

17. De winnaar van de eenmalige actie “koop-een-auto-win-een-reis” wint een reis met gebruik gedurende x dagen en x nachten. Deze prijs zal afgeleverd worden door de voorzitter van myCar.be in de desbetreffende garage van de te winnen reis. De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hier overeengekomen voorwaarden strikt naleeft. Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend door myCar.be. 

 

18. Door deel te nemen aan de eenmalige actie “koop-een-auto-win-een-reis” van myCar.be aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die myCar.be in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

 

19. Tijdens de periode van de wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.