Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De website myCar.be wordt u aangeboden door myCar.be BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd op de Koning Albert I-laan 84 in Brugge Sint-Michiels (8200), ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder het nummer BE0848.648.375. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen u en myCar.be BVBA.

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Reservatie: de consument heeft de mogelijkheid om een voertuig via de webshop te reserveren. De effectieve aankoop en afhandeling van papieren gebeurt vervolgens in een fysieke showroom OF VOLGENS WENS VAN DE KLANT VIA OM HET EVEN WELK COMMUNICATIEMIDDEL. ESSENTIEEL IS DAT ER PAS VAN EEN EFFECTIEVE AANKOOP KAN GESPROKEN WORDEN INDIEN DE BESTELBON DOOR DE KLANT WERD ONDERTEKEND
 • Gebruiker: een gebruiker van de webshop, meer bepaald een natuurlijk of rechtspersoon en die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een Bestelling te plaatsen;
 • Consument: een gebruiker van de webshop die overgaat tot de reservatie van een of meerdere artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
 • myCar.be: myCar.be BVBA, vennootschap met maatschappelijke zetel in 8200 Sint-Michiels Brugge op de Koning Albert I-laan 84 en geregistreerd in het handelsregister BRUGGE onder het nummer BE0848.648.375. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.
 • Levering: Overdracht van het Artikel aan de Consument. Deze levering zal altijd geschieden op een fysiek adres van een myCar.be dealer, naar keuze van de consument, TENZIJ ANDERS AFGESPROKEN.
 • Webshop: Verzameling van bij elkaar behorende webpagina’s. De webshop is toegankelijk via de URL http://www.mycar.be en wordt uitgebaat door myCar.be. Via de Webshop wordt de mogelijkheid aangeboden voertuigen te reserveren.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen myCar.be en de Gebruiker beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker gelezen en aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en in het Frans, de talen waarin de website is opgebouwd.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en myCar.be. Wanneer de Gebruiker op de Webshop vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht de Gebruiker de Webshop raadpleegt in of buiten België. Indien de Gebruiker bepaalde extra diensten van deze Webshop gebruikt, zal aan de Gebruiker desgevallend de bijkomende voorwaarden worden meegedeeld, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden. myCar.be kan de Algemene Voorwaarden op elk moment aanpassen. Elke Verkoop na een wijziging veronderstelt dat de Gebruiker de wijzigingen aanvaard heeft. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

2. Correctheid van de gegevens

Via de Webshop verkoopt myCar.be nieuwe voertuigen, tweedehands voertuigen en oldtimers (hierna het “Artikel” of de “Artikelen” genoemd).

Informatie over de Artikelen, de prijsbepaling en algemene informatie over online shopping is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. myCar.be doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de Gebruikers hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

De vermelde technische specificaties van Artikelen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door myCar.be meegedeeld. De vermelde kleuren van Artikelen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. myCar.be garandeert niet dat ieder beeldscherm de kleur identiek weergeeft of bij ontvangst van het Artikel de kleur niet kan afwijken.

3. Verkoopsovereenkomst

myCar.be behoudt zich het recht voor om de Verkoop te annuleren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van een Consument;
 • Wanneer kan worden aangenomen dat de Consument de intentie heeft om de Artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 • Wanneer een Artikel niet langer voorradig of beschikbaar is; Wanneer wordt vastgesteld dat er een ongeldig aanbod werd gedaan;
 • In het geval waarbij de consument tot 7 dagen na de reservatie onbereikbaar blijkt via de door hem opgegeven contactadressen (adres, telefoon, email,...) en myCar.be aldus geen reactie kan bekomen om alles verder af te handelen binnen nogmaals 7 dagen.
 • Bij overmacht.

4. Online bestellen

De Consument ontvangt nadat de Bestelling is afgerond, van myCar.be een e-mail met een orderbevestiging en het overzicht van de Bestelling. Bij deze e-mail ontvangt de Consument, naast een samenvatting van de Bestelling eveneens onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien de Consument gekozen heeft voor een betaling via overschrijving, dan krijgt deze meteen ook de betalingsgegevens doorgestuurd van de betaalpartner Mollie. Indien de Consument de betaling al gedaan heeft, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail.

Alle Bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties. Wanneer het Artikel niet voorradig is, zal myCar.be de Consument informeren en heeft myCar.be het recht om de Bestelling te annuleren.

Aanpassen

Zodra de betaling werd ontvangen, is het voor de Consument niet meer mogelijk de Bestelling online aan te passen. myCar.be kan hierbij wel nog ingrijpen om de keuze van de wagen te veranderen of om de bestelling te annuleren.

Uw persoonlijke account

Een persoonlijk account wordt aangemaakt bij registratie van de Gebruiker tot de Webshop. De registratie tot de Webshop is eenmalig en houdt geen verplichting tot koop in, in hoofde van de Gebruiker.

De Gebruiker kan via zijn persoonlijk account te allen tijde zijn gegevens wijzigen.

Klachten en garantie

Als de Consument een klacht heeft over een Artikel, contacteert deze myCar.be onmiddellijk op via klantendienst@mycar.be. De Consument geeft, zo gedetailleerd mogelijk, aan wat de inhoud van de klacht is en voegt (indien nodig) een foto toe van het (beschadigde) artikel. myCar.be bekijkt de klacht zo snel mogelijk en contacteert de Consument verder. De Consument kan daarnaast steeds gebruik maken van zijn herroepingsrecht onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 van onderhavige Algemene Voorwaarden en de wettelijke garantie.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform

5. Prijs

Alle prijzen in de Webshop zijn inclusief btw en inclusief wettelijke kit, afleveringskosten. De munteenheid is steeds EUR. Verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.

In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal myCar.be slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende Artikel. De Consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De Consument kan in voormeld geval kosteloos de Bestelling annuleren binnen de 14 dagen nadat de Consument inzake de verkeerdelijke voorstelling werd geïnformeerd.

6. Betaling

Bestellingen dienen eerst volledig betaald te worden vooraleer de Artikelen opgehaald kunnen worden. Een Bestelling via de Webshop kan de Consument via verschillende betalingsmethodes afwerken: PayPal, bankkaarten (Bancontact, Mister Cash), iDEAL QR code of – binnen 5 kalenderdagen – via overschrijving. Alsook alle andere mogelijkheden die onze betaalpartner Mollie B.V. aanbiedt.

myCar.be houdt zich het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten op basis van de door de Consument verschafte gegevens.

De betaling voor aankopen via de Webshop verlopen via een online betalingsplatform. Om de veiligheid van de betaling te maximaliseren vereist myCar.be een digitale handtekening van de Consument tijdens het betaalproces.

Bij betaling via overschrijving​ dient de Consument de betaling binnen de 5 kalenderdagen uit te voeren. Bestellingen die na 10 dagen niet werden betaald, worden automatisch geannuleerd.

Is de betaling mislukt?

Dan wordt de Bestelling automatisch geannuleerd. Wenst de Consument de Artikelen toch te ontvangen, dan bestelt de Consument ze opnieuw en zorgt voor een correct doorgevoerde betaling.

Actiecodes en waardebonnen

Is de Consument in het bezit van een waardebon in de vorm van een betaalmiddel (bijv. cheque van 20 euro), dan kan de Consument deze enkel valideren in de fysieke showroom waar deze waardebon is uitgereikt en na controle op geldigheid en echtheid door myCar.be BVBA. Deze waardebon wordt dan in mindering gebracht van het te betalen totaalbedrag. Er kan maximaal 1 door myCar.be BVBA uitgeschreven waardebon per aangekochte wagen aanvaard worden.

Factuur

Bij elke aangekochte wagen krijgt de klant automatisch een factuur en kan die bij niet-ontvangst steeds opvragen. Indien de Consument een factuur wenst voor de Bestelling, kan die myCar.be contacteren op e-mail administratie@myCar.be binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling (indien alle door de wet op de factuur verplichte gegevens reeds gekend zijn door myCar.be). De Consument geeft hierbij ook het chassisnummer van de bestelde wagen door.

7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

myCar.be levert in artikelen in België. In België dienen de artikelen te worden afgehaald bij een officiëel myCar.be verkooppunt. Consumenten die in het buitenland, maar binnen de Europese Unie wonen kunnen het artikel laten leveren in een myCar.be verkooppunt naar keuze, of NA AFSPRAAK MET MYCAR.BE de wagen laten leveren bij hen thuis, waarbij de Consument instaat voor de nodige transportkosten en eventuele taksen.

8. Levering

Artikelen worden alleen geleverd in een fysiek myCar.be verkooppunt naar keuze van de klant tenzij anders overeengekomen en dit mogelijk tegen betaling. Dit enkel als de aankoop gebeurde via de Webshop. Artikelen aangekocht in een fysiek verkooppunt, worden geleverd in hetzelfde verkooppunt als waar de bestelling plaatsvond.

De Levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 7 tot 14 werkdagen na ontvangst van de Betaling, zoals bepaald in artikel 4. myCar.be zal de Verkoop met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Levering vertraging ondervindt, of indien een Verkoop niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat de Verkoop werd gesloten bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Verkoop zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal myCar.be het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Dit met aftrek van reeds gemaakte kosten voor het in verkeer brengen van de wagen (check-up, keuring, accessoires,...).

9. Beschadigd artikel of verkeerde levering

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Artikelen berust tot het moment van Levering aan de Consument bij myCar.be, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Consument inspecteert bij ontvangst onmiddellijk de bestelde Artikelen op gebreken, beschadiging of verkeerde levering. Indien het geleverde Artikel niet conform is aan het bestelde Artikel, kan de Consument zich beroepen op het Herroepingsrecht, zoals bepaald hieronder in Artikel 10. In dit geval draagt myCar.be de kosten voor de terugname.

10. Herroepingsrecht en retourprocedure

Herroepingsrecht bij levering van producten:

De Consument heeft 14 kalenderdagen, volgend op ontvangst van het Artikel, tijd om gebruik te maken van het Herroepingsrecht zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden.

Tijdens bovenvermelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij zal de geleverde Artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Artikelen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan myCar.be retourneren, conform de door myCar.be verstrekte instructies, zoals hieronder vernoemd.

 • 12.1 Bij de aankoop van goederen op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed.
 • 12.2 De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk onder de volgende strikte voorwaarden. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en hij zal het goed slechts gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Dit houdt een gebruik in van maximaal 100 kilometer voor wagens met meer dan 1000 kilometer op de kilometerteller, en maximaal 50 kilometer voor wagens met minder dan 1000 kilometer op de kilometerteller.
 • 12.3 Bij terugzending van goederen zijn alle bijkomende kosten ten laste van de consument.
 • 12.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de firma MyCar.be BVBA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 • 12.5 Bij herroepingen van verkopen gesloten in het bedrijf van de verkoper, op initiatief van de consument, zal een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag aangerekend worden.

Kosten in geval van herroeping:

Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen maximum de kosten van terugzending voor zijn rekening. De terugbetaling van de bestelde doch herroepen Artikelen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na terugname van de Artikelen. De consument draagt hierbij zelf alle lasten en taksen voor inschrijving, keuring, inverkeerstelling en verkeersbelasting.

11. Overmacht

In geval van overmacht is myCar.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid, ontstaan buiten de wil of de controle van myCar.be, waardoor myCar.be wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk na te komen, zoals daar zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is: overstroming, brand, staking, lock-out, transportmoeilijkheden, terugroepacties van de constructeur van de wagen en de uitvaardiging van wetten.

Ingeval van overmacht heeft myCar.be het recht om de termijn van Levering van de bestelde Artikelen te veranderen en indien de Levering van de Artikelen onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de Verkoop te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

12. Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Webshop

myCar.be is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Webshop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Webshop.

Wettelijke garantie

De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien het geleverde Artikel niet conform is aan het bestelde Artikel.

De Consument kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien de non-conformiteit van het Artikel wordt vastgesteld binnen 12 maanden vanaf de Levering. Zie onder

Indien het Artikel gebreken en/of schade vertoont binnen de eerste zes maanden na Levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de Levering. myCar.be zal het tegendeel dienen te bewijzen indien zij hier niet mee akkoord gaat.

Indien gebreken en/of schade bij Artikel wordt vastgesteld meer dan zes maanden na Levering, dient de Consument te bewijzen dat het goed non-conform was bij de Levering.

De Consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen, wijzigingen van leveringsplaats, aangezien alle termijnen en leveringsplaatsen steeds indicatief zijn, of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de Verkoop.

De Consument kan bij klachten omtrent de non-conformiteit van het Artikel steeds contact opnemen met myCar.be via: klantendienst@mycar.be

1.​ Garantie

 • 5.1 De bepalingen van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet. De verkoper zoals op de bestelbon geïdentificeerd is enkel aansprakelijk voor de garantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 5.6 hierna, indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein of Monaco en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie. De huidige garantie wordt enkel afgesloten in het voordeel van de verkoper en is niet overdraagbaar.
 • 5.2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling en gebruiksklaar is.
 • 5.3 De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering
 • 5.4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering. Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van het voertuig gedekt door volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek, rekening houdende met de waardevermindering van de wagen in functie van het gebruik en de duurtijd ervan, en van de door de koper gemaakte km. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerst zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper , geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering. Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 • 5.5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.
 • 5.6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats, tenzij deze garantie aangeboden wordt door de constructeur van het merk.
 • 5.7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden die bij onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid, of een gebrek aan onderhoud of aan een slecht onderhoud door de koper, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedoeling van post of spoedzendingen. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.
 • 5.8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen, in elk geval binnen de 48 uur.
 • 5.9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.
 • 5.10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het verkochte voertuig, wordt geregeld door het gemeen recht.

2.​ herstellingen niet gedekt door de garantie

De herstellingen die ten laste zijn van de koper dienen het voorwerp uit te maken van een gedetailleerd bestek dat aan de koper wordt overhandigd. Indien het opmaken van dit bestek betalend is, wordt dit bedrag aan de koper terugbetaald indien deze laatste zijn voertuig bij de verkoper laat herstellen.

Het bestek vermeldt minstens de volgende informatie: de datum, de geldigheidsduur, de kilometerstand van het voertuig, de beschrijving en de duur van de uit te voeren werken en de kosten verbonden aan het uurloon en de onderdelen. De factuur omvat dezelfde informatie als het bestek, met uitzondering van de geldigheidsduur.

Op deze herstellingen geldt een garantieperiode die minstens gelijk is aan de duur van de nog geldende garantie op het voertuig. Deze garantie heeft betrekking op zowel het uitgevoerde werk als op de vervangen onderdelen behalve indien deze door de koper worden aangeleverd.

Uitsluitingen

De garantie vervalt wanneer het gebrek ontstaan is naar aanleiding van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het Artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Noch wordt garantie toegekend wanneer er een derde partij is tussengekomen.

Gebruik van de Artikelen

myCar.be is niet verantwoordelijk voor het verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de Artikelen.

Levering en andere uitsluitingen

myCar.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting van myCar.be uit, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van myCar.be zal nooit de aankoopprijs van het Artikel in kwestie overschrijden.

13. Verwijzingen naar andere websites

De verwijzing naar andere websites via de Webshop is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van myCar.be kan informatie vermeld op de Webshop elders worden gebruikt.

14. Intellectueel eigendomsrecht

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: handelsmerken en auteursrechten op www.myCar.be zijn het exclusief bezit van myCar.be. Ieder gebruik van www.myCar.be of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande toestemming van myCar.be.

Informatie en suggesties die worden meegedeeld kunnen door myCar.be vrijblijvend en zonder tegemoetkoming worden aangewend en verwerkt voor verdere optimalisatie van de Webshop.

15. Privacy policy

myCar.be erkent het belang van de privésfeer. Meer info over de privacy policy kan de Consument vinden onder Privacy. De Consument accepteert deze policy.

16. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar myCar.be bvba of de partner van myCar.be waar het goed is aangekocht/geleverd is gevestigd. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups...).

Mocht een van de huidige voorwaarden nietig verklaard worden of niet van toepassing zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

17. Conclusie

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met Gebruikers van de Webshop.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot de Webshop neemt de Consument contact op via e-mail klantendienst@myCar.be

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2018